Plebiscyt Lekarz i Przychodnia Roku organizowany jest na terenie Małopolski od 2004 roku. Pomysłodawcą oraz organizatorem całego przedsięwzięcia jest Agencja PR Image Line Communications wraz z Gazetą Krakowską i Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie.
W 2012 patronat honorowy przyjęli Jerzy Miller Wojewoda Małopolski, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa.

W tym roku obchodzimy Jubileusz Plebiscytu "Lekarz Roku". Już od dziesięciu lat wybieramy ulubionych lekarzy. Oficjalna Gala odbędzie się w styczniu 2014 roku.

Regulamin

Regulamin PLEBISCYTU
"LEKARZ ROKU 2013 i PRZYCHODNIA ROKU 2013"
prowadzonego na łamach dziennika POLSKA GAZETA KRAKOWSKA


Art. 1. (Postanowienia ogólne)

 1. Plebiscyt "Lekarz roku 2013 i Przychodnia roku 2013" (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca dziennika „Polska Gazeta Krakowska” (dalej: Gazeta Krakowska) POLSKAPRESSE Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, poczta 02 – 672 Warszawa; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, al. Pokoju 3, poczta 31-548 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 41 503 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086.

 2. Współorganizatorem Plebiscytu jest Image Line Communications Agata Niemiec - Miżejewska, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, pod numerem 5340/2004, REGON nr 356883268, z siedzibą 31-523 Kraków, ul. Brodowicza 6/20.

 3. Współorganizatorem Plebiscytu jest również Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 a; 31- 123 Kraków; NIP 676 10 44 020, REGON 006210193.

 4. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

 5. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

 6. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, ma charakter dobrowolny.

 7. Plebiscyt jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Plebiscyt trwa od dnia 25 października 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

Art. 2 (Objaśnienie niektórych wyrażeń stosowanych w Regulaminie)

Na użytek niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenia występujących w nim pojęć:
 1. Przychodnia – podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr 112, poz. 654), który udziela wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem zakładów badań diagnostycznych oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych, przy czym podmiot ten może mieć charakter publiczny lub niepubliczny,

 2. Lekarz – osoba wykonująca zawód lekarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r., Nr 28 poz. 152 ze zm.) i posiadająca prawo do wykonywania tego zawodu w czasie trwania Plebiscytu,

 3. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz, o którym mowa w art. 5 pkt. 13 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 ze zm.), a także inny lekarz, któremu w czasie trwania Plebiscytu przesługuje prawo do udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

 4. Lekarz specjalista – lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa powyżej w lit. b, z wyłączeniem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

 5. Lekarz dentysta - lekarz dentysta zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa powyżej w lit. b.

Art. 3 (Warunki uczestnictwa w Plebiscycie)

 1. Udział w Plebiscycie jako głosujący lub zgłaszający kandydatów do tytułu „LEKARZ ROKU 2013” oraz „PRZYCHODNIA ROKU 2013” mogą wziąć Czytelnicy Gazety Krakowskiej, którzy w terminie określonym w Regulaminie zgłoszą kandydatury do tytułu „LEKARZ ROKU 2013” oraz „PRZYCHODNIA ROKU 2013” lub w terminie określonym w Regulaminie oddadzą na wybranego przez siebie kandydata głos.

 2. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Do Plebiscytu może zostać zgłoszony każdy lekarz mający miejsce wykonywania zawodu na terenie Małopolski oraz każda publiczna lub niepubliczna przychodnia mająca siedzibę na terenie Małopolski. Kandydatury zgłaszane są w następujących kategoriach:
  1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej roku 2013,
  2. lekarz specjalista roku 2013,
  3. lekarz dentysta roku 2013,
  4. przychodnia roku 2013.

Art. 4 (Etap I Plebiscytu – zgłaszanie kandydatur)

 1. Etap I Plebiscytu trwa od dnia 25 października 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 r. i obejmuje zgłaszanie przez Czytelników kandydatów do tytułów „LEKARZ ROKU 2013” oraz „PRZYCHODNIA ROKU 2013”.

 2. Kandydatury mogą być zgłaszane na emitowanych w okresie od dnia 25 października 2013 r. do 8 listopada 2013 r. w Gazecie Krakowskiej kuponach zgłoszeniowych - pocztą na adres Organizatora - „Gazeta Krakowska”, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków, przy czym na kopercie należy zamieścić dopisek „Lekarz Roku”.

 3. Zgłoszenie w kategoriach określonych w art. 3 ust. 3 lit. a-c Regulaminu winno zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłoszonego lekarza; oraz określać jego specjalizację. Zgłoszenie w kategorii określonej w art. 3 ust. 3 lit. d Regulaminu winno określać nazwę przychodni oraz adres jej siedziby.

 4. Na jednym kuponie może być zgłoszona jedna kandydatura w danej kategorii. Czytelnik może zgłosić więcej niż jedną kandydaturę, ale każda z nich winna być zgłoszona na odrębnym kuponie.

 5. Liczba głosów z pierwszego etapu liczona według liczby zgłoszeń danej kandydatury jest zaliczana kandydaturom dopuszczonym przez Kapitułę do II etapu Plebiscytu.

 6. Zgłoszenie może zawierać uzasadnienie.

 7. Dokonując zgłoszenia, Czytelnik przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, a w szczególności za okoliczność, że zgłoszonemu lekarzowi przysługuje prawo do wykonywania zawodu lub że zgłoszona przychodnia wykonuje działalność leczniczą.

 8. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej lub zgłoszenia wadliwe (w szczególności zgłoszenia niepełne albo zawierające nieprawdziwe informacje) nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. O zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia zgłoszenia na adres Organizatora.

 9. 9. W dniu (pomiędzy 18 – 20 listopada 2013) r. Kapituła plebiscytu dokona zatwierdzenia kandydatur zakwalifikowanych do II etapu plebiscytu pod względem osiągnięć zawodowych, nieposzlakowanej opinii zawodowej, nieposzlakowanej opinii przychodni oraz innych odpowiednich kryteriów. Kapituła dokonuje również ostatecznej kwalifikacji zgłoszonych kandydatur do poszczególnych kategorii. Do II etapu Kapituła zakwalifikuje po 20 nominowanych w każdej kategorii wg liczby głosów z pierwszego etapu. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.

 10. Lista kandydatur zakwalifikowanych do II etapu plebiscytu zostanie opublikowana na stronie krakow.naszemiasto.pl oraz www.lekarz-roku.pl. Każdej z osób, której dane zostaną zamieszczone na tej liście, przysługuje prawo żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia tych danych, o czym Organizator zamieści informację na stronach, o których mowa powyżej. Zgłoszenie żądania usunięcia danych jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnictwa kandydatury w Plebiscycie.

Art. 5 (Etap II Plebiscytu - głosowanie)

 1. Etap II Plebiscytu trwa od dnia 22 listopada 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów, na drukowanych w okresie od 22 listopada 2013 r. do 14 grudnia 2013 r. w dzienniku „Polska Gazeta Krakowska” kuponach do głosowania lub przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej). Na jednym kuponie można oddać głos na jednego kandydata w każdej z czterech kategorii wymienionych w art. 3 ust. 3 powyżej.

 2. Kupony do głosowania należy dostarczyć do Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 18 grudnia 2013 r. Kupony nadesłane po tym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą uczestniczyły w głosowaniu. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.

 3. Składając kupon Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. Kupon do głosowania w II etapie Plebiscytu zawiera miejsce na wpisanie imienia i nazwiska kandydata do tytułu „LEKARZ ROKU 2013” oraz nazwy i adresu „PRZYCHODNII ROKU 2013”, zakwalifikowanych do tego etapu, miejsce na wpisanie imienia, nazwiska i adresu osoby głosującej oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Czytelnika, przy czym podanie danych osobowych osoby głosującej jest dobrowolne i nie wpływa na ważność głosu.

 5. Głosowanie na zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu kandydatów będzie odbywać się również przez SMS (poprzez zakup e-wydania Gazety Krakowskiej) w okresie od 22 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. do godziny 23.59.59.

 6. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS na numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) w treści wpisując LEKARZ. oraz numer kandydata wg listy opracowanej przez Organizatora w głosowaniu na „LEKARZ ROKU 2013” oraz „PRZYCHODNIA ROKU 2013”. Szczegółowa instrukcja głosowania zamieszczona będzie w okresie trwania plebiscytu na stronie krakow.naszemiasto.pl i www.lekarz-roku.pl.

 7. Czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów lub SMS.

Art. 6 (Rozstrzygnięcie Plebiscytu)

 1. W dniu 7 stycznia 2013 r. Kapituła Plebiscytu dokona na posiedzeniu ostatecznego zatwierdzenia laureatów po trzech (miejsce I, II oraz III) w każdej z kategorii, według ilości otrzymanych głosów:
  1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej roku 2013,
  2. lekarz specjalista roku 2013,
  3. lekarz dentysta roku 2013,
  4. przychodnia roku 2013.
 2. Kapituła dokona także wyboru laureatów w dodatkowej kategorii wydarzenie/osobowość. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana wyłącznie przez Kapitułę Plebiscytu. Kapituła dokonując wyboru będzie kierowała się jedynie względami doniosłości wydarzenia lub szczególnymi osiągnięciami i cechami charakteru Laureata

 3. Kapituła przyzna także tytuł Super Lekarza i Super Przychodni. Tytuły otrzymają lekarze i przychodnie którzy w poprzednich edycjach plebiscytu trzykrotnie zostali Laureatami. Otrzymanie tytułu Super Lekarz i Super Przychodnia będzie równoznaczne z niemożnością startu w kolejnych edycjach Plebiscytu.

 4. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.

 5. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy i statuetki Lekarz Roku, których uroczyste wręczenie nastąpi na Gali Plebiscytu. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do Przychodni.

 6. Gala Plebiscytu odbędzie się po zakończeniu II etapu Plebiscytu w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora nie później niż do 31 stycznia 2013 roku.

 7. Lista laureatów zostanie opublikowana w Gazecie Krakowskiej oraz w serwisie internetowym krakow.naszemiasto.pl i www.lekarz-roku.pl w dniu następnym po dniu, w którym odbędzie się Gala Plebiscytu.

 8. Zgłoszenie się Laureata na Galę Plebiscytu i odbiór nagrody jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz jego danych osobowych, ewentualnie danych reprezentowanego przez niego podmiotu, w materiałach redakcyjnych sprawozdawczych dotyczących Plebiscytu, publikowanych w Gazecie Krakowskiej oraz w serwisie internetowym krakow.naszemiasto.pl i www.lekarz-roku.pl, w tym na liście Laureatów o której mowa powyżej w ust. 7.

 9. Nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu czuwa Kapituła, w której zasiadają reprezentanci środowiska medycznego i mediów.

 10. W skład Kapituły wchodzą:
 11. • Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej- prof. Andrzej Matyja
  • Vice-Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej- dr Jerzy Friediger
  • Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej – dr Jacek Tętnowski
  • Prof. Jerzy Sadowski
  • Gazeta Krakowska – Prezes – Bernadetta Podlińska
  • Gazeta Krakowska – Redaktor Teresa Brandys
  • Gazeta Krakowska –Redaktor Naczelny Wydawnictwa – Tomasz Lachowicz
  • TVP Kraków - Redaktor Izabela Pieczara
  • Image Line Communications – Agata Niemiec – Miżejewska

Art. 7 (Postanowienia Końcowe)

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów oraz zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

 2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin i wszystkie informacje dostępne będą w trakcie Plebiscytu w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków oraz na stronach www.krakow.naszemiasto.pl i www.lekarz-roku.pl.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

 5. Przyrzekającym nagrody, o których mowa w art. 6 powyżej, w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego, a także wydającym nagrody w rozumieniu przepisów prawa podatkowego jest Współorganizator Plebiscytu Image Line Communications Agata Niemiec - Miżejewska.

 6. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik akceptuje treści niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.

 8. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Krakowie.

 9. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2013 r.
Copyright © 2011 Lekarz roku